Jdi na obsah Jdi na menu
 


Smlouva o pronájmu-vzor

 

Smlouva o pronájmu
 
nebytových prostor, kterou v souladu s ustanovením zákona 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník
 uzavírají:
TJ Sokol Kralice, zastoupený: Ing. Rostislav Břoušek, Za Sokolovnou 205, Kralice nad Oslavou (dále jen pronajímatel)
a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(dále jen nájemce)
smlouvu o pronájmu prostor specifikovaných v odst.č.I. takto:
I.
Majitelem předmětných prostor-sokolovny je TJ Sokol Kralice,
Specifikace prostor: sál velký, sál malý, šatna, galerie, jeviště, prostory pro prodej občerstvení,
WC muži , WC ženy, chodba a veškeré přístupové a manipulační prostory.
II.
Pronajímatel pronajme nájemci předmětné prostory za účelem pořádání …………………………………………….
a to v termínu…………………………………………………
III.
Nájemce se zavazuje uhradit veškeré hmotné škody, které by v souvislosti s „akcí“ vznikly.
IV.
Cena za pronájem předmětných prostor se sestává z těchto položek:
a)pronájem prostor……………………………..………..
b)úklid …………………………………………………………….
c)náklady na otop-plyn-dle skutečné spotřeby
                                                                 d)elektrická energie –dle skutečné spotřeby 
Nájemce se zavazuje uhradit pronájem předmětných prostor do 7 kalendářních dnů od data konání „akce“.
 
V.
Udržování pořádku a klidného průběhu „akcí“ :
a)      Nájemce zajistí na „akci“ pořadatelskou službu v dostatečném počtu (minimálně 3 mužů), která bude při „akci“ nápomocná při udržování pořádku a čistoty v předmětných prostorách a dále všeobecně platných norem a předpisů. Tato pořadatelská služba bude přítomna minimálně 30 minut před započetím „akce“ a ukončí svoji činnost po odchodu posledního návštěvníka.
b)      Nájemce i pořadatelská služba se seznámí s protipožárními opatřeními danými požárním řádem v předmětných prostorách  a  s rozmístěním věcných prostředků požární ochrany. Dále se seznámí s požárními poplachovými směrnicemi a evakuačním plánem tak,aby v případě požáru nebo jiné mimořádné události mohla být provedena všechna možná opatření pro hašení požáru a evakuaci osob z ohrožených prostor.
c)       Vždy po „akci“ provede nájemce hrubý úklid předmětných prostor (úklid kelímků a skla).
 
VI.
Nájemce je povinen splnit svoji ohlašovatelskou povinnost OÚ, OSA, popřípadě dalším organizacím.
VII.
Odstoupit od této smlouvy mohou strany v těchto případech:
-pronajaté prostory se stanou bez zavinění nájemce nezpůsobilé ke smluvnímu užívání
- nájemce hrubě nebo opakovaně porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy
-nájemce ztratí o pronájem zájem
VIII.
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
Platnost i účinnost smlouvy nastane dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Jakékoliv změny a doplňky je možné provést po vzájemné dohodě obou stran této smlouvy výhradně formou písemného dodatku.
3. Nedílnou součástí této smlouvy je soupis inventáře, který bude stranou pronajímatele předán straně nájemce.
4. Účastníci této smlouvy prohlašují, že její obsah plně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že je proto schvalují, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy
5.Podpisy nepodléhají notářskému ověření.
 
 
 
V………………………………..………….dne…………………………….
 
 
 
 
 
………………………………………………                                  ............................................
za stranu pronajímatele (razítko-podpis)                     za stranu nájemce     
                                                                ( razítko-podpis)