Jdi na obsah Jdi na menu
 


Souhlas

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

 

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v

TJ SOKOL KRALICE NAD OSLAVOU

(dále jen „Správce“),

 

je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje

 

1. jméno a příjmení,

2. datum narození,

3. adresu místa pobytu,

4. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 • Příslušné župě sokola ČOS

 • České obci sokolské (ČOS)

 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

  a to za účelem

 • vedení evidence členské základny ČOS

 • identifikace na soutěžích,

 • žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.

  Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněné TJ Sokola.

   

   

  SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný) moje

  1. fotografie,

  2. videa

  3. zvukové záznamy,

  4. sportovní výsledky

  za účelem

 • marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),

  ANO                                                    NE

   

   

   

 • prezentace na webu,

  ANO                                                    NE

 • prezentace na sociálních sítích (např. Facebooku, Instagramu, Twitteru apod.),

  ANO                                                    NE

                                                                   

 • prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

  ANO                                                    NE

                                                                   

  Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé

  telefonní číslo,

  ANO                                                    NE

   

  e-mail,

  ANO                                                    NE

   

  rodné číslo,

  ANO                                                    NE

   

  za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

  Osobní údaje budou zpracovávány po celou dobu trvání členství.

  Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

  Osobní údaje předává Správce těmto Zpracovatelům:

 • Župa plk. Švece; sídlo: Sokolovská 122c, 586 01 Jihlava

 • České obci sokolské (ČOS); sídlo: Praha – Tyršův dům, Újezd 450/40, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

 

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

 • požadovat přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení),

 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),

 • na výmaz Osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,

 • na omezení zpracování Osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,

 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,

 • právo vznést námitku proti prováděnému zpracování dle čl. 21 Nařízení

 • právo na přezkum automatizovaného rozhodnutí dle čl. 22 Nařízení

 • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení, odvoláním souhlasu nebude dotčena zákonnost zpracování osobních údajů do okamžiku odvolání

  Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno právo podat proti Správci údajů stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a žádat o soudní ochranu podle čl. 77 Nařízení. Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obracet na výbor TJ Sokol Kralice, sídlo Nádražní 147, Kralice nad Oslavou, 675 73

  Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem.

  V ______________________ dne ___________

  _______________________________________

                                                 Jméno a příjmení            Podpis

                                                                                                      (u nezletilých podpis zák. zástupce)